ARTIKEL 1

Al onze verkopen worden afgesloten volgens de hieronder aangegeven voorwaarden die voorrang hebben op de voorwaarden van onze kopers.

ARTIKEL 2 - PRIJZEN

Onze prijzen zijn volstrekt netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen; de prijzen zijn zonder BTW en andere fiscale lasten die steeds voor rekening van de koper zijn. Iedere stijging van de prijzen van de goederen ongeacht hoe deze stijging ontstaat tussen de besteldatum en de datum van de levering valt ten laste van de koper.

ARTIKEL 3 BESTELLINGEN

Alle aanbiedingen en prijsopgaves worden meegedeeld zonder ons te verbinden.
tijde en zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
Van zodra de koopovereenkomst tot stand gekomen is, kan deze niet ontbonden worden door de Koper tenzij mits onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe. In geval wij de ontbinding aanvaarden is de Koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling, betaalbaar uiterlijk 8 dagen na onze aanvaarding van de ontbinding.
Wij hebben het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op schadevergoeding voor de Koper, in geval de door de Koper bestelde goederen niet zouden beschikbaar zijn bij onze fabrikant of onze leveranciers, evenals in geval van overmacht, staking, lock-out enz.
De verkoop is ontbonden door de loutere kennisgeving door ons per aangetekende brief, wanneer de Koper tekort komt aan zijn verbintenissen jegens ons, zelfs in het kader van een andere overeenkomst, wanneer hij zijn handtekening laat protesteren, hij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen, hij door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd, enz. of wanneer hij zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet. In al deze gevallen is de Koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling, betaalbaar uiterlijk 8 dagen na de verzending van onze aangetekende brief.

ARTIKEL 4 - LEVERINGEN

De leveringsdata en termijnen worden enkel als inlichting verstrekt, ze zijn niet bindend voor ons en de overschrijding ervan geeft geen recht aan de Koper de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, evenmin als een recht op schadevergoeding.
In geval van niet-levering van de goederen binnen drie (3) maanden na het verstrijken van de leveringsdatum of -termijn, heeft de Koper het recht om de ontbinding van de verkoop te vragen voor wat betreft de niet geleverde goederen, op voorwaarde dat hij ons binnen vijftien (15) dagen na het verstrijken van deze drie (3) maanden van zijn voornemen op de hoogte heeft gebracht per aangetekende brief. Indien de goederen niet geleverd worden binnen de 30 dagen na de verzending van de aangetekende brief van de Koper, is de verkoop ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor de Koper.

Wanneer de Koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, hebben wij de keuze om, ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, waarbij de prijs alleszins verschuldigd is, te vermeerderen met alle bijkomende kosten ingevolge de weigering van de Koper (transport, opslag, ...),
ofwel de ontbinding ervan te vorderen, waarbij de koper ons van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 25 % van de verkoopprijs.
Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs wanneer het transport door ons wordt georganiseerd en betaald.
De vervoerkosten komen, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald, voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5 - AANVAARDING

Klachten betreffende de leveringen moeten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de 5 dagen na de levering, en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. In voorkomend geval moet de betrokken koopwaar ons teruggestuurd worden, op onze kosten, binnen de 5 dagen na de klacht. Geen enkele terugzending zal evenwel worden aanvaard zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De vervanging van een deel van onze levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de gesloten overeenkomst en evenmin als voorwendsel dienen voor een schadevergoeding, terwijl de koper hierdoor niet gemachtigd wordt de betaling te weigeren van het eventueel nog door hem op zijn rekening verschuldigd saldo.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE VAN ONZE LEVERINGEN

Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte produkten.

ARTIKEL 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

a. Alle betalingen geschieden op onze zetel te Brussel ofwel op een bankrekening ten name van onze vennootschap.
b. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de faktuurdatum. Men wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.
c. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens gestelde vervaldag. Bij niet-betaling van de factuur op de gestelde datum is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 15% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens is in voorkomend geval van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het factuurbedrag, als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

d. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Behoudens andersluidende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte produkten totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten. De goederen kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven indien de prijs of de overeengekomen afbetaling niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken, en de bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen, tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van die goederen.

ARTIKEL 9 - BEVOEGDE RECHTBANK

Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken en de Vredegerechten van het arrondissement Brussel bevoegd. Op alle contracten is de Belgische wetgeving van toepassing. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking aan beide clausules mede.

Deze website gebruikt cookies

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.